Eesti ja Soome ühine lugu Helsingi Hietaniemis

Eesti ja Soome lugu Hietaniemis – Suomen ja Viron tarina HietaniemessäVihje järgmisele Helsingi reisile! Hietaniemi kalmistu on kui üks suur Eesti ajaloo tasuta teemapark. Soome suurkujude kõrval on paljude eestlaste ja Eestiga seotud soomlaste kalmud: vabadussõdurid, poliitikud, kultuuritegelased, mälumängurid – ja ka näiteks president J. K. Paasikivi hiidlasest juuksur.

Kalmistu värske teejuht on ilmunud ja tutvustab 286 hauda: estofennia.eu/hietaniemi.pdf

Ajalugu ärkab ellu ka teistel kalmistutel, nii Kulosaari väikeses surnuaias kui ka Malmil, kus puhkab enamus Jätkusõjas langenud Soome-poistest. Asukohad leiad Sinimustvalge Helsingi kaardilt.


Suomen ja Viron yhteinen historia limittyy tiiviisti Helsingin Hietaniemessä.  Tuoreimman viron­kielisen oppaan kävelyretkella löydät osoitteesta: https://estofennia.eu/hietaniemi.pdf


23.4.2019

Soome kultuurirajad Tallinnas | Sinivalkoinen Tallinna

Suunnista Tallinnassa suomalaisin silmin! Löydätkö elohopea­tasa­suuntaaja­tehtaalle, jota Kekkoselle ylpeydelle esiteltiin? Saatat olla juuri nyt siellä… | Soomlase teejuht Tallinna soomlusesse.


10.6.2013

Eesti kultuurirajad Helsingis | Helsinki on virolainen

Sinimustavalkoisen Helsingin matkailukartta. Suunnista Suomen historiaan virolaisin silmin! | Sinimustvalge Helsingi turismikaart. Teejuht eestluse ajalukku Soome pealinna tänavatel…

Hietaniemi reisijuhi nimeregister | Nimihakemisto 2023
Ida Aalberg
Alvar Aalto
Jyri (Yrjö) Aav
Agapetus
Lempi Ahla
August Ahlqvist
Ejwind Ahonius
Kristian von Alfthan
Anton Almberg
Torsten Aminoff
J. R. Aspelin
Ilmari Auer
Väinö Auer
Elisabeth Avellan
Peter Wilhem Arnold Behse
Ermes Friedrik Berg
Emilie Bergbom
Thure af Björkstén
Jaakko Borg
Julius Brander
Leonid Britwin
A. K. Cajander
Paavo Cajander
Arno Cederberg
Otto-Elias Cederberg
Karl Collan
Armas Corell
Otto Donner
Thorolf Birger Ekberg
Ilta Ekroos
Carl Enckell
Carl Ludwig Engel
Elsa Enäjärvi-Haavio
Eero Erkko
Anto Eskola
Lempi Eskola
Kalju Esna
Anders Theodor Europaeus
Alma Fohström
Clara Frankenhaeuser
Axel Olof Freudenthal
Maikki Friberg
Minna Frisk
Eero Gammelin
Arvid Genetz
Veli Giovanni
B. F. Godenhjelm
Claës Gripenberg
Maggie Gripenberg
Ensio Groundstroem
Esmo Grünthal
Villem Grünthal-Ridala
Axel Gustafsson
Hilja Haahti
Martti Haavio
Lyyli Ingrid Hagan
P. J. Hannikainen
Saima Harmaja
Irja Harmas
Eero Heickell
Toivo Heino
Vilho Helanen
Matti Helenius-Seppälä
Birger Helsingius
Paula ja Maunu af Heurlin
Leo Hilden
Anja Hirvensalo
Hõimuvendade kivi
Soini Holopainen
Rudolf Holsti
Erkki Holvikivi
Ingrid Hornborg
Kaarlo Viktor Hurmerinta
Sulo Hurstinen
Paul Huuri
P. J. Hynninen
Pietari Häll
Outi Hämäläinen
Anja Ingnatius
Fredrik Vilhelm Illberg
Veikko Itkonen
Mielikki ja Asko Ivalo
Santeri Ivalo
Tauno Jalanti
Antti Jalava
Aaro Jalkanen
August Jask
Axel Juselius
Artturi Järviluoma
Elmo E. Kaila
Alfred Oswald Kairamo
Johan Kajander
Robert Kalbek
Viljo Kaleva
Ilmari Kalkkinen
Aino ja Oskar Kallas
Hillar Kallas
Alvar Kangasmaa
Kansallisteatteri näitlejad
Otso Kantokorpi
Kauko Kare
Ahti Karjalainen
Johannes Karma
Boris Karppela
Erkki Karu
Timo T. Kaukonen
Sylvi Kekkonen
Urho Kekkonen
Arvi Kemiläinen
Lauri ja Hilja Kettunen
Endel Kingo
Esko Kivikoski
K-kaupan Väiski
Uuno Klami
Heikki Klemetti
Elmar Kobrusepp
Onni Kohonen
Mauno Koivisto
Hannes Konno
Yrjö Koskelainen
Yrjö Koskinen
Kalevi Kotkas
Ilmari ja Hilja Krohn
Julius Krohn
Kaarle Krohn
Oskar Krohn
Ida Kuhlberg
Eero Kuokkanen
Eero Kurejoki
Oskar Kurki-Suonio
Kaarlo Kurko
Toivo Kuula
Eino Kuusela
Eino Kuusi
Matti Kuusi
Eero Kuussaari
Woldemar Kühn
Paavo Kyrenius
Walter Königsmann
Yrjö Laaksonen
Valter Lagerström
Lauri Laiho
Lembit Laks
Uolevi Lassander
Helge Lassila
Ilse Lauba
Eino Leino
Priidu Lige
Gunnar Lihr
Arthur Liikanen
Ilse ja Werner Lillak
Sofia Lille
Artur Lindberg
Hjalmar Linder
Arthur Viking Lindman
Vallo Lindsalu
O. W. Louhivuori
Elisabeth Lounasmaa
Matti Lukkari
Edmund ja Alexander Luther
Marie Lüsch
Georg Långström
Elisabeth Löfgren
Edwin Lönnbeck
Armas Maasalo
Erik Malmberg
Lauri Malmberg
Akseli W. Malmi
Georg Malmsten
August von Manderstjerna
Gustaf Mannerheim
Ilmari Manninen
Kaarlo Mantere
Markus-setä
Anu Marttila
Emma Meyer
Paul Joachim von Mickwitz
Axel Mietala
Uuno Montonen
Ernst Murrik
Leo Murrik
Kerttu Mustonen-Hukki
Udo Martin Müürmann
Eeva Niinivaara
Knut Nilsson
Algoth Niska
Ville Niskanen
Knut Nordstrand
Karl Norme
Karl Nygård
Heikki Ojansuu
Tõnis Orgusaar
Daniel Orädd
Ludvig Oskar
Juho Kusti Paasikivi
Olavi Paavolainen
Fredrik Pacius
Kirsti Pajari
Edvard Palander
Johan Philip Palmén
Lembit Palundi
Rein Paluoja
Eino Parikka
Dagmar Parmas
Reko Paulo
Teppo Paulo
Eeva Pedriks
Emil Pekkanen
Aarni Penttilä
Albert Penttilä
Aaro Penttinen
Matti Pesonen
Madlena Ploompuu
Ilmari Pohjanpalo
Lauri Posti
Eduard Puhk
Sauvo Puhtila
Väinö Purje
Yrjö Putkinen
Tauno Pylkkänen
Hilippa Pyykönen
Hjalmar Raatikainen
Rahvusteatri näitlejad
Yrjö Railio
Dagmar Ramsay
Evald ja Max Rand
Jukka Rangell
Hilma Rantanen-Pylkkänen
Rauni Rantasalo
Kalle Nokodemus Rauhala
Kirsti Rautiainen
Markus Rautio
Erkki ja Tuuli Reijonen
Lauri Kristian Relander
Ithiel Renvall
Esmo Ridala
Villem Ridala
Elja Rihtniemi
Rein Riitsalu
Clara Rinne
Rudolf Rinne
Heikki Ritavuori
Dagmar Ruin Ramsay
Yrjö Ruutu
Risto Ryti
Oskar ja Mimmi Rütli
Hilma Räsänen
Yrjö Saarnio
Inga Sahlberg
Arvo Salminen
Väinö Salminen
Gunnar Sarva
Saukki
Väinö Savonen
Into Saxelin
Alfred von Schilling
Eduard ja Adi Schwalbe
Marie Seidenschnur
Juho Seppälä
E. N. Setälä
Kalervo Siikala
Helga Silén
Antti Tyko Siltanen
Lauri Simonsuuri
Anders Uuno Sinervä
Jukka Sipilä
J. S. Sirén
Artur Sirk
Arthur Henrik Snellman
Aarne Snellman
J. V. Snellman
Teo Snellman
Yrjö Soini
Wäinö Sola
Fabian Steinheil
Herman Stenberg
Kaarlo Juho Ståhlberg
Gunnar Sund
Edvard Suolahti
Teppo J. Suonperä
Gustaf Svinhufvud
Carl Gustaf Swan
Olavi Syväri
Heikki Säilä
Minna Talvik-Palmgren
August Tammekann
Eeva-Maija Tammekann
Väinö Tanner
Viive Taro
Aleksander Tawitz
Lennart Terenius
Esra Terä
Kaarlo Teräsvuori
Robert Tigerstedt
Paavo Tikkanen
Willem Tischler
Yrjö ja Panu Toivonen
Zacharias Topelius
Arvo Torm
Herman Treial
Antti Troupp
Marguerite Tuderus
Kaapre Tynni
Alexander Uexküll-Gyllenband
Herman Untolahti
Vabadusvõitlejad 1919
Mika Waltari
Johannes Valtonen
Väinö Valve
Ensio Vasa
Mihkel Weisman
Herman Vendell
Leeni ja Emil Vesterinen
Martin Wetzer
Mihkel Widrik
Hillari Johannes Viherjuuri
Mielikki Wikström
Bo von Willebrand
Gustaf Winter
Artturi Heikki Virkkunen
Jaakko Virkkunen
Väinö ja Tapio Voionmaa
Hella Wuolijoki
Sulo Wuolijoki
Agnes Wuorenheimo
Salomo Wuorio
Kalle Väisälä
A. O. Väisänen
Toini Yrjö-Koskinen
Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen

Lisätietoa | Lisainfo: